Pozitivní a negativní symptomy

Symptomy schizofrenie jsou u každého člověka jiné, u někoho se jich může projevit více a u někoho méně, můžou se také vzájemně kombinovat. Symptomy schizofrenie se dělí do dvou skupin – pozitivní a negativný symptomy. Obě skupiny symptomů mají za příčinu obtíže v běžném životě člověka, jehož vnímání skutečnosti může být odlišné od vnímání druhých lidí.

Pozitivní symptomy

Pozitivními symptomy se rozumí, že je něčeho navíc oproti normálu. Jedná se o extrémy normálních psychických funkcí. Je vcelku snadné je rozeznat, ale je třeba si uvědomit, že u některých z nich se nemusí jednat o schizofrenii, ale můžou být důsledkem zneužívání alkoholu nebo drog. Pozitivní symptomy zahrnují:

Klamné vjemy

Jedná se o vjemy, které nejsou reálné, nevznikají ve skutečnosti. Nejčastěji se jedná o slyšení hlasů, které nikdo jiný neslyší. S těmito hlasy vede člověk konverzaci, hlasy často říkají, co má člověk dělat. Mezi další klamné vjemy, které jsou méně časté, patří vjemy smyslové a to zrakové, hmatové, chuťové nebo čichové.

Falešné představy

Falešné představy představují mylné názory, o kterých je člověk přesvědčen bez pravdivých důkazů. Častým projevem je pocit pronásledování, podvádění nebo pocit nějakého spiknutí. Člověk je také přesvědčen, že má zvláštní dar nebo schopnosti, že je slavnou osobností nebo že jeho skutky jsou ovládány vnější silou.

Poruchy myšlení

Jedná se o velice zmatené myšlení, kdy člověk v řeči přeskakuje z jedné věci na druhou a projevu chybí logická souvislost. Pro člověka s poruchou myšlení je obtížné logicky uvažovat, rozhodovat se, co je v danou dobu vhodné nebo nikoli. Mnohdy člověk věří, že jsou jeho myšlenky kradeny nebo ovládány nějakou vnější silou.

Podivné chování

Podivné chování zahrnuje zvláštní až nevhodná gesta, grimasy, postoje nebo až porušování normálního společenského chování (např. vysvlékaní na veřejnosti).

Negativní symptomy

Negativní symptomy odkazují na to, že se něčeho nedostává. Můžou představovat ztrátu nebo omezení normálního fungování. Hodnocení těchto symptomů je obtížnější, protože můžou být způsobeny depresí, která se vyskytuje spolu se schizofrenií nebo málo podnětným prostředím. Negativní symptomy zahrnují:

Citová plochost

Lidé se schizofrenií často nejsou schopni vyjadřovat své emoce, jeví se jako citově ploší tím, že mnohdy nereagují na situace, které se kolem nich odehrávají. Neodpovídající emoce a jednání patří ke k základním projevům.

Snížená motivace

Schizofrenie může způsobovat nezájem člověka zapojovat se do jakékoliv činnosti. Člověk ztrácí motivaci pro práci nebo zájmové aktivity. V nejhorším případě může dojít až k úplnému nicnedělání a neschopnosti postarat se sám o sebe.

Sociální odloučení

Sociální stažení znamená, že člověk se schizofrenií má tendenci izolovat se od společnosti lidí a uzavírat se do sebe. Špatně navazuje a udržuje vztahy, mnohdy se kontaktu s lidmi záměrné vyhýbá.

Snížená plynulost myšlení

Snížení plynulosti a obsahu myšlení se projevuje u některých lidí se schizofrenií. Může se také stát, že sami promluví pouze vzácně a na otázky odpovídají krátce. Někteří lidé mluví srozumitelně, ale přesto nesdělují žádný obsah. Často se jedná o propojování jejich myšlenek nebo přeskakování mezi myšlenkami.