Příčiny vzniku schizofrenie

Příčiny vzniku schizofrenie nejsou zcela známy, vědci se však shodují, že toto onemocnění vzniká abnormální funkcí mozku, tedy narušením určitých pochodů v některých částech mozku, kde je nadbytek chemické látky, která se nazývá dopamin. Tato látka slouží k přesunu informací mezi jednotlivými buňkami v mozku. Nadbytek dopaminu v mozku způsobuje, že je přenášeno současně příliš velké množství informací, které mozek není schopen zpracovat a rozlišit důležité zprávy od nepodstatných. Tento proces pak může vést ke zkreslenému vnímání reality, následně k jinému myšlení a dále až k úzkosti, strachu a zmatenosti.

Na základě vědeckých poznatků se však předpokládá, že vznik onemocnění je ovlivněn více faktory. Průběh onemocnění je dán vzájemnými působením těchto faktorů a dalšími vlivy prostředí, ve kterém nemocný žije nebo událostmi, které během života prožívá.

Každý z těchto faktorů zvyšuje riziko onemocnění v jiném období života a u každého člověka může být spouštěčem onemocnění jiný faktor.

Jedním z faktorů je dědičnost, tedy genetický faktor. Tento faktor vědci zkoumali na základě srovnávání výskytu v rodinách, kde někdo z příbuzných je schizofrenik. V případě, že schizofrenií trpí oba rodiče, je pravděpodobnost postižení dítěte vyšší (až 40 %), než v případě jednoho rodiče se schizofrenií (10 %). Dítě se však nenarodí se samotným onemocněním, ale zdědí tak předpoklad, který nepříznivým psychickým vývojem může schizofrenie spustit.

Dalším faktorem před narozením dítěte jsou komplikace spojené s těhotenstvím (virová infekce, nedostatečná výživa matky v prvním trimestru, nízká porodní váha) a při samotném porodu (nedostatek kyslíku při porodu).

K rozvoji onemocnění dochází v pozdějším období života člověka vlivem sociálních a biologických faktorů, které se projevují formou stresů. K nejvyššímu riziku onemocnění dochází mezi 15. a 30. rokem života. Dědičný nebo vrozený předpoklad způsobuje změnu chování a prožívání. Tento předpoklad tak narušuje adaptaci a přizpůsobivost k těžkým životním situacím, které přinášejí zátěž (např. úmrtí někoho blízkého, zklamání v lásce, společenský neúspěch, změna sociokulturního prostředí) a také k situacím, které vyžadují závažné rozhodnutí. Biologickým faktorem, který usnadňuje propuknutí onemocnění je alkoholismus, drogová závislost nebo zneužívání drog. Člověk ztrácí odolnost proti zátěžím a stresům, což má za následek počátek schizofrenie, který se projevuje určitými rysy – přecitlivělost, plachost, neklid, depresivní nálada, sklon k vztahovačnosti, nespolečenskost, potíže s navazováním kontaktů. Poté jsou její příznaky akutní nebo se projevují postupně.